Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Lunsje.nl, gevestigd te Heiloo aan Hazelaar 44, 1853AG te Heiloo

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden

1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Lunsje.nl, gevestigd te Heiloo, hierna te noemen. Lunsje.nl

1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Lunsje.nl opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1e Op overeenkomsten aangegaan door Lunsje.nl zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2a Alle aanbiedingen van Lunsje.nl zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen via email) door of op bevoegde wijze namens Lunsje.nl van een opdracht, dan wel zodra Lunsje.nl is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3: Prijzen.

3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Lunsje.nl gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3c Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.

Artikel 4: Annuleringen

In het geval van annulering na betaling is opdrachtgever gehouden aan Lunsje.nl alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie e.d) te vergoeden, onverlet het recht van Lunsje.nl op vergoeding van winstderving en overige schade. Tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5: Termijnen van levering

5a Hoewel Lunsje.nl zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Reclame

6a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan Lunsje.nl te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken terzake is Lunsje.nl niet tot verdere schadevergoeding verplicht.

6b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

Artikel 7: Betaling

7a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Lunsje.nl.

7b Lunsje.nl is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele vooruitbetaling te verlangen door middel van een IDEAL betaling en per IDEAL betaling 0,29 cent te berekenen.

7c Opdrachtgever is gehouden facturen direct te voldoen via IDEAL. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, behoudt Lunsje.nl zich het recht de goederen/diensten niet te leveren.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

9a Lunsje.nl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

– overmacht, zoals hierna nader is omschreven;

– daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;

– ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;

– handelingen of nalatigheid van Lunsje.nl haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

8b Lunsje.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.

8c Lunsje.nl is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

8d Lunsje.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Lunsje.nl onder zich heeft.

8e Lunsje.nl is niet aansprakelijk voor vervolgschade of aansprakelijkheidsstelling en enig letsel, aandoeningen als gevolg van de door Lunsje.nl aangegeven allergenen. Ondanks onze strenge allergenenbeleid blijft het risico ten alle tijde bij de consumerende partij.

Artikel 9: Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Lunsje.nl gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Lunsje.nl het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Lunsje.nl, zonder dat Lunsje.nl tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Lunsje.nl ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 10: Uitbesteding werk aan derden

10a Lunsje.nl is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Lunsje.nl aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Lunsje.nl met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 11: Diensten op locatie

11a Ingeval Lunsje.nl diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.

11b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 20a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.

11c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.

11d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Lunsje.nl te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12: Overmacht

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, autopech, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Lunsje.nl.

Artikel 13: Geschillen en toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Lunsje.nl en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

Artikel 14: Gebruik logo’s op website

Lunsje.nl zal van scholen waarvoor naar alle tevredenheid catering is geleverd een logo plaatsen op de website als referentie.

Artikel 16: Wijzigingen

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht via de website te wijzigen tot uiterlijk vier dagen (donderdag vóór 17.00 uur) voorafgaand aan de week waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. Indien er reeds een betaling is verricht is het alleen mogelijk om producten toe te voegen, tenzij anders overeengekomen.